RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez art'84 aerial

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Firma art’84 jako Administrator danych osobowych klientów i kontrahentów, będących osobami fizycznymi, podaje następujące informacje.

1. Dane administratora:

Przemysław Witkowski art’84
ul. Nad Drwęcą 7
87-300 Brodnica
numer REGON: 340668074
numer NIP: 8741612686

Telefon. +48 880 128 768

Bezpośredni e-mail osoby odpowiedzialnej za administrowanie danymi osobowymi:mail@art84.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawierania i wykonywania umów handlowych,
realizacji pojedynczych zamówień,
bieżącej komunikacji z Państwem jako klientem / kontrahentem (w tym informacji o statusach spraw i zamówień)
obrony i dochodzenia roszczeń,
3. Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są:

w przypadku klienta indywidualnego: imię, nazwisko, adres do faktury, numer telefonu, adres e-mail,
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: pełna nazwa firmy, adres firmy, NIP, numer telefonu, adres-email.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

5. Źródłem pozyskania Państwa danych są:

formularz kontaktowy na stronie art84.pl,
platformy ogłoszeniowe, pośredniczące w nawiązaniu kontaktu,
zamówienia przekazane telefonicznie,
zamówienia przesłane na adres poczty elektronicznej Administratora (mail@art84.pl),
wizerunek utrwalony za pomocą drona.
6. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku transferów do państw spoza obszaru UE, Lichtenszteinu, Norwegii i Islandii, na podstawie klauzul modelowych, a w przypadku transferów pomiędzy Administratorem a odbiorcami danych osobowych, na podstawie Wiążących Reguł Ochrony Danych Osobowych w art’84

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie lub do tego przechowywania zobowiązuje.

8. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
żądania ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
Pytania i dyspozycje, dotyczące Państwa danych osobowych, prosimy kierować na adres e-mail: mail@art84.pl

9. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w związku z realizacją Umowy lub realizacją zamówienia o których mowa w pkt. 2.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonywania umowy lub brak możliwości realizacji zamówienia.